Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Festiwal LubREGGAE 2011 Email
Wpisany przez Festiwal LubREGGAE 2011   

 

Festiwal LubREGGAE 2011

 

Pierwszy raz na ?wiecie, pierwszy raz w Lublinie na jednej scenie zabrzmi najlepsze reggae na Wschodniej ?cianie, rozgrzewaj?c serca festiwalowej publiczno?ci pozytywnym przekazem i pulsuj?cymi rytmami. Premierowa edycja tego wydarzenia nieprzypadkowo zosta?a zaplanowana na 3 czerwca w Wigili? Nocy Kultury - ?wi?ta, ktre ju? na dobre wpisa?o si? w grafik czerwcowych wydarze? kulturalnych w Lublinie. Chcemy, zatem pokaza? potencja? muzyczny lubelskiej sceny reggae, a tak?e rozgrza? lublinian i przygotowa? ich do celebracji kolejnej Nocy Kultury na maksymalnie wysokim poziomie.

Aby spe?ni? powy?sze za?o?enie zaprosili?my do wsp?pracy ludzi zara?onych pasj? tworzenia i dzielenia si? muzyk? inspirowan? oko?o-karaibskimi rytmami. Znakomici i niezwykle popularni na rodzimym gruncie wykonawcy tacy jak Fidelman z Nibyland Soundsystem, Sensithief, Roots Defender, Sounds Good, Czarna Mamba, Natty B & D'Roots Brothers, Herba Micze i Comeyah po??cz? swoje si?y na jednej scenie po to, ?eby w pi?tkowy czerwcowy wieczr wpompowa? w Was pot??n? dawk? pozytywnej energii, i pozostawi? w nich niezapomniane wra?enia.

 

Mapa Dojazdu - Festiwal LubREGGAE 2011

 

Dodatkowo cel imprezy pragniemy wzbogaci? o jeszcze jeden bardzo wa?ny element. Akcj? charytatywn? "ZOFFIJKA", z ktrej dochd przeznaczony b?dzie dla Zofii Karenko chorej na stwardnienie rozsiane.

Poni?ej kilka s?w o zespo?ac, ktre zapowiedzia?y swoj? obecno?? na festiwalu:

FIDELMAN (Nibyland Soundsystem)- Krakowski Pozytywny Power wprawiaj?cy neurony w drganie pulsuj?cym rytmem i fal? kolorowych akordw. Kto ma uszy niechaj s?ucha! Nibylandia nie owija w sreberka, podaje na tacy nagie s?owa doprawione si?? uczucia i wiary. Radykalnie prawdziwa w swoim stylu po?udniowo-wschodnim, prezentuje ciep?e brzmienie i korzenne tematy nie boj?c si? pyta? i obrazw, ktre wywo?uje w umys?ach i sercach. Nibylandia nie jest wybrykiem geografii brzmienia, nie stara si? tworzy? z?udze? raju, raczej prowokuje do odszukania w sobie tego szczeglnego zak?tka duszy, gdzie Mi?o?? rz?dzi. W?a?nie tam celuje pozytywny sound i esencje my?li, wywo?uj?c zza horyzontu s?o?ce. Bg musi przy tym lekko tupa? stop?.

SENSITHIEF - Sensithief Sound to projekt za?o?ony w 2007 roku przez Hopkinsa i Kud?acza. Do?? szybko do sk?adu do??cza GUK Selecta. Na swoich imprezach prezentuj? g?wnie ognist? mieszank? muzyki dancehall i modern roots, nie stroni?c jednak?e od utworw stanowi?cych fundament muzyki jamajskiej. Od swojego powstania Sensithief wyst?pi? na jednej scenie z niemal wszystkimi soundsystemami i zespo?ami stanowi?cymi czo?wk? polskiej sceny reggae. Imprezy Sensithief Sound to muzyczny showcase w wykonaniu Hopkinsa i Kud?acza po??czony z selekcj?, ktra prezentuje wszystko, co najlepsze w obecnej muzyce jamajskiej.

ROOTS DEFENDER - Roots Defender Sound Kolektyw - wybitny, jak mwi? na mie?cie, sound system jamajski z siedzib? w Lublinie, za?o?ony przez entuzjastw winylowych brzmie?, kultury basu i twrczo?ci pionierw gatunku w rodzaju Lee Perry'ego, the Heptones, Burning Spear, czy te? Big Youtha. Nie gardz? wsp?czesnym UK dubem, cho? - kierowani maksym? autorstwa Williego Dixona, wed?ug ktrego "bez korzeni nie ma owocw" - w czasie wyst?pw koncentruj? si? na jamajskich nagraniach z lat 60., 70. i pierwszej po?owy lat 80.

SOUNDS GOOD - Poniatowsk? grup? Sounds Good tworz? muzycy z r?nych projektw lubelskich. Pomys? na d?wi?k dobry zrodzi? si? w marcu 2008 roku, a korelacja do?wiadcze? z innych projektw muzycznych, pasj a, zaanga?owanie i ch?? tworzenia pozytywnego przekazu, zaowocowa?a szybkim zaistnieniem na lokalnych scenach. Dzi?ki porywaj?cym rootsowo-reggaowym rytmom, wpadaj?cym w d?wi?czny dub lub energiczne ska i ragga, zesp? wzbudza ?yw? reakcj? publiczno?ci. Sounds Good tworz?: Radar - wokal, Ksi?cio - gitara solowa, ?ysy - gitara rytmiczna, G?owa - bas, Wasio - perkusja, Difens - klawisz

CZARNA MAMBA - Czarna Mamba to zesp? zafascynowany tym, co korzenne w muzyce reggae. Podczas swoich energetycznych koncertw potrafi stworzy? razem z publiczno?ci? niemal rodzinn? atmosfer?. Repertuar zespo?u to przede wszystkim utwory autorskie, inspirowane jamajsk? muzyk? lat 70, 80 i 90. Dodatkowo na jego wyst?pach mo?na us?ysze? kilka znanych coverw, a tak?e piosenki oparte na klasycznych riddimach, w nowych aran?acjach przygotowanych przez zesp?. W swoich tekstach formacja koncentruje si? na pozytywnym przes?aniu, nie uciekaj?c jednak od poruszania tematw trudnych. Dziewi?cioosobowy sk?ad z nadaj?c? koloru sekcj? d?t? , rozbudowan? sekcj? rytmiczn?, legendarnymi organami Hammonda , pianinem, gitar? solow? i niezwykle urokliwym g?osem wokalistki swoj? pulsacj? wprowadza w spokojny, pe?en ciep?a i rado?ci nastrj i sprawia ?e biodra osb na sali same zaczynaj? si? ko?ysa?. Sk?ad tworz? do?wiadczeni muzycy znani z takich formacji jak: Project Zion, ComeYah, Wanted, Herba Micze, Indygo, Gospel Rain, czy Whisky. Sk?ad zespo?u to: Aga Lady D?bowa D?bska (wokal), Przemek Dy? (tr?bka), Tomek 'Hornel' Korneluk (sax alt), Mateusz Raq Rak (sax tenor, wokal), Jarek Dysiu Dy? (perkusja), Andrzej Stelmasiak (bass), Miko?aj Szpunar(instr. perkusyjne), Piortek Kilian Kilia?ski (klawisze,wokal), Piotr Koper (gitara)

NATTY B & D'ROOTS BROTHERS - Natty B, w?a?ciwie Andrzej K?pski wokalista polskiej sceny reggae. Jako selektor gra roots & culture, dub i old school dancehall, ale tak?e African vibes i funky beats. Za?o?yciel Roots Defender Sound Kolektyw, wsp?za?o?yciel zespo?u TOTALiZATOR oraz wyst?puj?cy rwnie? z DRoots Brothers, samodzielnym bytem muzycznym sk?adaj?cym si? z instrumentalistw maj?cych przez ostatnie lata przyjemno?? spotykania si? w r?nych kompilacjach, w przer?nych sk?adach muzycznych. Zrzeszenie si? w ramach d'roots brothers jest wyrazem wsplnego dla nich zami?owania do muzyki okre?lanej mianem roots reggae a tak?e afro beatu. Zesp? tworz?: Daniel S?omi?ski -bass- Przedwietrze, Jacek Kleyff i Orkiestra Na Zdrowie, Geto Blasta, Tombas, dawniej Ska-Leczeni, Session3, Squad Slom. Jonasz S?omi?ski -perkusja- Przedwietrze, dawniej Socalites, Session3, Squad Slom. Piotr Kilian Kilia?ski -instrumenty klawiszowe- Czarna Mamba, Comeyah, Alchemia, Indygo. Marcin Kisiel -gitara- Przedwietrze, Sambasim, dawniej Skuba?ce.

HERBA MICZE - Zesp? stworzony przez klawiszowca Marcina 'cIHego' Wjcika cz?owieka, ktry swoje muzyczne korzenie ma zapuszczone g??boko u podn?y Jasnej Gry. Sk?ad zespo?u to: bassman Karol 'Kisiel' Kisiel. Odpowiedzialny za czterostrunowe wios?o, ktrym generuje fale d?wi?kw o niskich cz?stotliwo?ciach p?yn?ce z nurtem zespo?u ku karaibskim inspiracjom. Kuba "Jupik" Abramiuk. Mistrz Ceremonii, Mag o pot??nej sile, ktrej nikt nie potrafi si? oprze?. Zna milion zakl??, sam je opracowuje by potem w rytm nadany przez ca?? dru?yn? Herba Micze wypowiedzie? je i tym samym rzuci? czar na t?umy ludzi. Bartosz "Rudi" Wilczkiewicz - perkusista, ktry wnis? w ramy zespo?u indywidualne spojrzenie na muzyk? reggae. Cz?owiek zafascynowany early reggae i ska. Pozostawi? trwa?y ?lad w obszarze zespo?owych inspiracji. Mateusz "Raq" Rak. Specjalista w dziedzinie dmuchania. Podbija bassline, wype?nia puste przestrzenie porywaj?cymi solwkami, wspiera wokalnie nadaj?c wyj?tkowy charakter ka?demu utworowi. Cz?owiek, ktry bez saksofonu nie mg?by ?y?. Jakub "Kuba" Kowalczyk - gitarzysta. Najm?odszy uczestnik tego Show. Profesjonalista w ka?dym calu. Inspiruj? go jazz'owi wirtuozi, co s?ycha? w jego zagrywkach, ktre nadaj? ?wie?o?ci muzyce tworzonej przez Herba Micze.

COMEYAH - Poszukiwacze idealnego pulsu niestrudzenie buszuj?cy w korzeniach. Muzyczna propozycja zespo?u ComeYah to chwytliwe i nienachalnie melodyjne linie wokalne, oparte na solidnym fundamencie sekcji rytmicznej, ktrej pulsacj? wspomaga charakterystyczny bubbling instrumentw klawiszowych oraz przestrzenna i oszcz?dna w formie, gra gitary solowej. Innymi s?owy: reggae inspirowane korzennymi brzmieniami, grane z dubowym oddechem i autentycznym feelingiem, z pe?n? ?wiadomo?ci? i z wewn?trznej potrzeby, bez ogl?dania si? na aktualne trendy i koniunkturalne cykle, to jest w?a?nie ComeYah. Sami o sobie mwi? tak: Nasza historia jest wci?? nieopowiedziana do ko?ca, poniewa? ?ycie ci?gle dopisuje do niej nowe rozdzia?y. Wierzymy, ?e nic nie dzieje si? przypadkiem i nie bez przyczyny ka?dy z nas przeszed? d?u?sz? lub krtsz? drog?, po to ?eby spotka? si? w jednym miejscu i w jednym czasie. Wiemy, ?e jeszcze wiele pracy przed nami, ale ju? teraz mo?emy powiedzie?: Oto jeste?my ! ComeYah Live !! Bless Ya!!! Sk?ad zespo?u: Syjon Fam - g?os, s?owo, Gabriel - gitara, chrki, Ricky - bass, Dysiu - perkusja, Grzech - klawisze, Luzik - gitara, Kilian klawisze.

DUB RAPHAEL- to idea muzycznego performance'u, w ktrym cyrkulacja dygitalnego beatu, o?ywionego korzennym pulsem, oraz g?osem z niedookre?lonym verbum , generuje muzyczny byt natury perychoretytatywnej , w ktrym partycypuje si? na sposb celebracji.Cz?onkowie: Rafa? Maciejewski - instrumentalista zwi?zany z lubelsk? scen? reggae - wsp?pracuj?cy niegdy? z zespo?ami: Czarna Mamba, Herba Micze oraz Comeyah. Korzenne epizody z Roots Defender, Massive Trip, Smokesystem, Piotrem Krakowskim, Dian? Levi oraz Darkiem Malejonkiemm, poczynione rwnie?. Creatio continua!

Dodatkowo cel imprezy pragniemy wzbogaci? o jeszcze jeden bardzo wa?ny element. Akcj? charytatywn? "ZOFFIJKA", z ktrej dochd przeznaczony b?dzie dla Zofii Karenko chorej na stwardnienie rozsiane.

Zmieniony: Piątek, 27 Maj 2011 19:55