Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 
Z?o absolutne Email
Wpisany przez Jurata   

Ok?adka Ksi??ki Paulo Coelho - Z?o absolutneW najnowszym bestsellerze Paulo Coelho p.t.Zwyci?zca jest sam odnalaz?am echa przes?ania Profesora Philipa Zimbardo, zawartego w jego dziele Efekt Lucyfera (praca prezentuj?ca wyniki eksperymentu stanfordzkiego, analizuj?ca problem dobra i z?a i wykazuj?ca, ?e istniej? mechanizmy zdolne uczyni? ze zwyk?ego cz?owieka oprawc? lub ofiar?).

G?wny bohater Zwyci?zcy Igor , d???c do zrealizowania swoich planw imarze? staje si? uciele?nieniem samego z?a, z?em absolutnym, zdolnym dopope?nienia ka?dej zbrodni. Jest on przekonany, ?e wype?nia misj? zgodn? wnaukami Chrystusa. Opowodzenie tej misji modli si? gor?co iobiecuje po jej zako?czeniu ufundowa? z?ot? ikon?. Dzia?anie Igora jest precyzyjnie obmy?lone iperfekcyjnie realizowane. Niszczy on kolejne ?wiaty, czyli morduje przypadkowych ludzi, chc?c wten sposb przes?a? wyra?ne sygna?y swojej ukochanej Ewie, by?ej ?onie, ktra opu?ci?a go kilka lat wcze?niej.
W trakcie realizacji zbrodniczej intrygi plan ulega zmianie iostatecznie ?mier? ponosi rwnie? Ewa. Akcja rozgrywa si? wCannes wczasie festiwalu mody.


Intrygi, walka o w?adz?, o s?aw?. Wielcy kreatorzy mody, filmowcy, znani aktorzy i aktorki. W tej scenerii multimilioner Igor realizuje swj zbrodniczy plan i spokojnie odlatuje samolotem. Po wykonaniu zaplanowanych zada?, czyli po u?mierceniu kilku przypadkowych osb, a potem m??a by?ej ?ony i jej samej ma on poczucie wype?nionej misji. Ma przekonanie, ?e jest zwyci?zc?.

Opatrzno?? stan??a po jego stronie i uda?o mu si? wype?ni? misj? do ko?ca. Tak, wygra?. Lecz zwyci?zca nie jest sam. Sko?czy? si? z?y sen i anio? o g?stych brwiach czuwa nad nim, gotw poprowadzi? go drog?, ktra w?a?nie si? zaczyna.

Na stronie 210 Zwyci?zcy Paulo Coelho wk?ada w usta bohaterki zdanie, ?wiadcz?ce o inspiracji dzie?em Profesora Zimbardo

Prowadzi si? badania nad tym zjawiskiem, ktre nazwano Efektem Lucyfera, anio?a najbardziej umi?owanego przez Boga, ktry odwrci? si? od niego.

Cannes. ?wiat milionerw, ludzi s?awnych i ??dnych w?adzy. Intrygi, walka o przetrwanie, o jak najwy?sz? pozycj?, o wielkie pieni?dze. ?wiat blichtru, snobizmu i iluzji. Co to jest iluzja?
Profesor Philip Zimbardo w podr?czniku Psychologia i ?ycie rozdzia? 8 Spostrze?enia (Wydawnictwo Naukowe PWN 2002) wyja?nia to nast?puj?co
Kiedy zmys?y oszukuj? nas powoduj?c wyra?nie nietrafne doznania uk?adu bod?cw - doznajemy z?udzenia, iluzji..

Bohaterowie ksi??ki Paulo Coelho Zwyci?zca jest sam ulegaj? swoim z?udzeniom. Niektrzy z nich przyp?acaj? to w?asnym ?yciem, inni odnosz? pozorny sukces lub walcz? z poczuciem pora?ki.

Ukazuje si?, ?e aby dobrze zrozumie? ksi??k? Paulo Coelho Zwyci?zca jest sam dobrze jest zna? wyniki bada? Profesora Zimbardo nad Eksperymentem Stanfordzkim.
Oczywi?cie nie jest to konieczne, ale dodaje komfortu w czasie lektury. Zreszt? to nic nowego, po prostu im wi?cej czytamy tym wi?cej rozumiemy chocia? wnioski, ktre wyci?gniemy mog? czasami nie wzbudzi? naszego entuzjazmu.

Najnowszy bestseller Paulo Coelho czyta si? bardzo dobrze. Wartka akcja trzyma w napi?ciu a? do samego ko?ca. Po przeczytaniu zako?czenia nasuwaj? si? jednak pytania. Czy?by z?o absolutne mia?o zatryumfowa?? A mo?e ostatnie zdanie sugeruje, ?e charakter bohatera ulegnie przemianie? Droga, ktra w?a?nie si? zaczyna to sformu?owanie mo?na interpretowa? na r?ne sposoby. By? mo?e dowiemy si? tego z nast?pnej ksi??ki.

Paulo Coelho Zwyci?zca jest sam, 350 s., wyd. Drzewo Babel, Warszawa, maj 2009r.

Jurata Bogna Serafi?ska

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:05