Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 22 goĹ›ci 
W cyberprzestrzeni Email
Wpisany przez Jurata   
Ostatnio „N.K.” straci?a swój monopol. Przybywaj? nam coraz to nowe Portale spo?eczno?ciowe. Loguj?c si? na nich nie jeste?my w stanie przewidzie? wszystkich, nie zawsze dla nas mi?ych, niespodzianek.

Otó? na jednych portalach mo?emy ?atwo usun?? wszystkie niechciane przez nas komentarze, a na innych nie. Czasem nawet nie wiemy o istnieniu tych komentarzy. Nagle dowiadujemy si?, ?e znajomi otrzymali jakie? info na nasz temat i teraz g?osuj?, która cecha naszego charakteru jest najbardziej wspania?a lub paskudna, albo czy za?ywali?my w przesz?o?ci sterydy… Jeste?my zaskoczeni, tylko my nie dostrzegli?my tego info na naszym profilu. Dla innych by?o widoczne. Musimy si? dobrze wgry?? w instrukcj? obs?ugi aby znale?? odpowiedni kwadracik gdzie to mo?na zablokowa?. Blokada jednak nie powstrzyma ju? rozpocz?tej dyskusji nad prawdziwymi b?d? urojonymi faktami lub cechami naszego charakteru. Te dyskusje tocz? si? ju? poza naszym profilem. Nie mamy nad nimi kontroli…
Nast?pny problem – nie na wszystkich portalach mo?emy zablokowa? skutecznie te informacje, którymi niekoniecznie chcemy si? dzieli? z innymi. Tak jest na przyk?ad z dat? urodzenia, która w wi?kszo?ci portali jest mo?liwa do zablokowania, ale czasami mimo wprowadzenia blokady i tak przy nazwisku podawany jest wiek, wi?c pytam jaki z tego po?ytek… No, chyba, ?e komu? zale?y na tym aby nie ujawnia? swego znaku zodiaku, bo jest na przyk?ad Lwem, a chce uchodzi? za Barana, albo odwrotnie. 

Przypuszczam, ?e takich haczyków jest wi?cej. Na razie próbowa?am si? przebi? przez „instrukcj? obs?ugi” zaledwie kilku portali spo?eczno?ciowych i musz? przyzna?, ?e moje osobiste do?wiadczenia nie by?y najgorsze. Znam jednak kilka osób, które – ju? w pierwszych dniach pobytu w nowych wirtualnych spo?eczno?ciach – zosta?y mocno „poobijane” i wyra?a?y potem publicznie swoje niezadowolenie. Takie sprawy ko?cz? si? czasami nawet zerwaniem dotychczasowych przyja?ni i wykasowywaniem znajomych z profilu albo nawet likwidacj? profilu.
Paradoksalnie ?wiat wirtualny okazuje si? by? silniejszym od realu i usi?uje narzuca? nam swoje prawa.

Tak to jest, niespodzianki czyhaj? za ka?dym rogiem. Lepiej wiedzie? z góry co zaaprobowali?my loguj?c si? na danym portalu i klikaj?c na kwadracik potwierdzaj?cy znajomo?? i akceptacj? regulaminu. Zrobili?my to przecie? dobrowolnie. Nikt nas do tego nie zmusza?. 
A planuj?c zrobienie psikusa naszym znajomym – pami?tajmy, ze oni kiedy? zapewne zechc? si? nam zrewan?owa? i nie wiadomo czy nasze poczucie humoru to wtedy wytrzyma. 

Nie pozostaje nam nic innego tylko czyta? dok?adnie regulaminy i instrukcje. Przyznam, ?e bardzo tego nie lubi?, ale jak mus – to mus.

8.VIII.2009r.  Jurata Bogna Serafi?ska
Tekst pochodzi z mojego bloga „AlternatywnyBlog JBS.” 
Zmieniony: Wtorek, 25 Sierpień 2009 21:04