Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 
Trzecia p?e? Email
Wpisany przez Jurata   
Media goni? sensacj? za sensacj?. Ostatnio wiele si? mwi i pisze na temat p?ci zawodniczek sportowych. Wszyscy czekaj? na wyniki bada? 18-letniej reprezentantki RPA, mistrzyni ?wiata w biegu na 800 metrw Caster Semenya
Kobiety osi?gaj?ce dobre wyniki podejrzewane s? o bycie m??czyznami. Problem nie jest nowy. Przedwojenna rekordzistka Polski Zofia Sm?tek sta?a si? w latach trzydziestych pi?karzem Warszawianki Jzefem Sm?tkiem. O tym, ?e mistrzyni olimpijska, z?ota medalistka w sprincie z 1932 roku Stanis?awa Walasiewicz jest m??czyzn? (czy te? obojnakiem) okaza?o si? przypadkowo dopiero w roku 1980. Tragiczn? ofiar? testw p?ci wprowadzonych w 1966 r. by?a Ewa K?obukowska, nies?usznie do?ywotnio zdyskwalifikowana polska sprinterka, rekordzistka ?wiata na 100 m (11,1 s), z?ota medalistka z Tokio w biegu sztafetowym.

Z bada? ameryka?skiego Komitetu Olimpijskiego wynika, ?e obecnie a? 70 proc. zawodnikw zgodzi?oby si? na niedozwolony doping lub manipulacj? w?asnym cia?em, gdyby gwarantowa?o to z?oty medal. W czasach, kiedy sukces sta? si? dla wielu dobrem najwa?niejszym mo?liwe jest przeprowadzanie operacji zmiany p?ci pod katem uprawianej dyscypliny sportu. A wi?c kto w przysz?o?ci b?dzie startowa? na Igrzyskach Olimpijskich? S? tacy, ktrzy przewiduj?, ze nadchodz? czasy olimpiad trzeciej p?ci czyli m??czyzn, ktrzy przeszli operacj? i wed?ug dokumentw s? kobietami.

Tylko co taka rywalizacja b?dzie mia?a wsplnego ze szlachetnymi ideami przy?wiecaj?cymi staro?ytnym olimpiadom? Warto wiedzie?, ?e nagrodami dla zwyci?zcw w pocz?tkowym okresie Olimpiad by?y wy??cznie wie?ce z ga??zek oliwnych.
Czy dla wie?ca z li?ci kto? by mia? ochot? podda? si? operacji zmiany p?ci? Chyba jednak nie.

23.VIII.2009r.

Tekst pochodzi z mojego bloga AlternatywnyBlog JBS.
Zmieniony: Piątek, 28 Sierpień 2009 17:55