Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 16 goĹ›ci 
Bartnicka 10 Email
Wpisany przez Jurata   

Klub Literacki Bartnicka 10

Rega?y z ksi??kami, du?y stó?, na nim kilka szklanek z herbat?, ma?a cukierniczka. Przy stole trwa dyskusja na tematy literackie. Uczestnicy spotkania rozmawiaj?, czytaj? fragmenty swoich utworów. Omawiaj? ostatni numer wydanej gazety. Dyskusja jest na wysokim poziomie. Na pierwszy rzut oka mog?oby si? wydawa?, ?e to zwyk?e spotkanie klubu literackiego, do którego nale?y, co najmniej kilku wybitnych pisarzy i poetów. Jest te? zdolny rze?biarz. Malarz tym razem nie przyszed?.

Zwyk?e spotkanie? Niezupe?nie. Co najmniej kilka rzeczy odbiega od przyj?tych dzisiaj zwyczajów. Na przyk?ad ani razu nie zadzwoni?a komórka. Czy?by wszyscy je powy??czali? To wr?cz nieprawdopodobne. Poza tym pisarze nie wr?czaj? sobie wizytówek, nie podaj? telefonów, adresów mailowych czy pocztowych. Nie opowiadaj? gdzie ostatnio byli i co robili. Dlaczego? Ubrani s? przewa?nie w sportowe bluzy. To troch? dziwne.


Ciekawa jestem, czy czytelnik zaczyna si? domy?la?, o jakim klubie literackim jest tu mowa.

Kilka dni temu mia?am mo?liwo?? odwiedzenia tego klubu. Jest to Klub Literacki Bartnicka 10. Mie?ci si? przy Zak?adzie 10 jest wyl?garni? talentów. Poza tym istnieje w nim zespó? redakcyjny wydaj?cy „Gazet? wi?zienn?” – Czasopismo Spo?eczno-Kulturalne. Gazeta ukazuje si? od 1995 roku. By?a miesi?cznikiem, kwartalnikiem, obecnie jest rocznikiem. W tym roku ukaza? si? numer 44. Ma ponad sze??dziesi?t stron i zawiera artyku?y, recenzje, zdj?cia, informacje, ciekawostki, informacje o konkursie, nagrodzone wiersze. W III Ogólnopolskim Konkursie Poezji wi?ziennej nagrody zdobyli dwaj poeci z Klubu Literackiego Bartnicka 10 – Sylwester Kurowski (II nagroda) i M.A. Egon (IV nagroda).

Od kilku lat Klub wydaje ksi??kowe wydania pokonkursowe – ostatni to „Nemezis” z roku 2008.

S? te? tacy cz?onkowie Klubu Literackiego Bartnicka 10, którzy nie tylko publikuj? w wydaniach zbiorowych – ale wydaj? te? ksi??ki indywidualne. Przyk?adem mo?e by? chocia?by Piotr Konca – autor ksi??ki „Legia cudzoziemska – by?em tam” wydanej w 2006r. w Wydawnictwie XXL we Wroc?awiu.

Szkoda, ze tak ma?o wiemy o tego typu klubach. Dzia?aj? one na terenie naszego kraju – ale jednocze?nie nale?? do jakiego? niedost?pnego nam ?wiata równoleg?ego. S? jakby w innej czasoprzestrzeni. Nie wiemy te? zupe?nie nic o wybitnych twórcach, którzy tam pisz?, tworz?, dzia?aj?….

Czy tak musi by??

Jurata Bogna Serafi?ska - Kwiecie? 2009r.


Uwaga:
- tekst pochodzi z Serwisu "Wolno?? bez granic”
- film na temat Klubu Literackiego Bartnicka 10 nadany przez telewizj? Patio 5.IV.br.

{comments} 

Zmieniony: Środa, 26 Sierpień 2009 18:41