Wystawa ilustracji Joanny Smoli Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
W siedzibie Starostwa Powiatu Rzeszowskiego osta?a zorganizowana wystawa ilustracje Joanny Smoli, absolwentki Instytutu Sztuk Pi?knych w Rzeszowie. Wystawione prace mo?na ogl?da? od 7 lutego 2011 r. w kameralnej galerii prowadzonej przez Biuro Promocji Starostwa.

Na wystawie znajduj? si? prace rysunkowe i kola?e Joanny Smoli, ilustruj?ce teksty literackie Olgi Lali?-Krowickiej, Vesny Den?i?, Vesny Miculini?-Prenjak, Roberta Czopa, Juraty Bogny Serafi?skiej, Sary Luczaj i Christine Herzer. Ilustracje nawi?zuj? do literackich dzie? wymienionych pisarzy i s? jednocze?nie wizualn? interpretacj? ich twrczo?ci.

Joanna Smola uprawia rysunek, kola?, rze?b?, ilustratorstwo, krawiectwo artystyczne, kostiumologi?, plakat i reklam? wizualn?.

Artystka zajmuje si? promocj? wizualn? imprez organizowanych przez GOKiB Krasne, organizuje konkury twrczo?ci dzieci?co m?odzie?owej o zasi?gu powiatowym i wojewdzkim, prowadzi zaj?cia dla dzieci w Pracowni form przestrzennych i rze?by dzieci?cej w Gminnym O?rodku Kultury przy Bibliotece Domu Kultury w Krasnym pod Rzeszowem. O tym jak pod jej kierunkiem dzieci rysowa?y australijskie pejza?e, a tak?e flor? i faun? mo?na by?o przeczyta? niedawno w Przegl?dzie Australijskim.

Warto przypomnie?, ?e wielbiciele twrczo?ci Joanny Smoli mogli w listopadzie 2010 roku podziwia? jej prace na wernisa?u i wystawie w saloniku artystycznym Kro?nie?skiej Bibliotece Publicznej.
Jurata Bogna Serafi?ska
Zmieniony: Niedziela, 13 Luty 2011 18:54