Kontrowersyjny projekt Jana Wierzbickiego Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Marcin ?uczak   
Bombardowanie ?widnika - Jan Wierzbicki
Powsta? ju? wst?pny projekt kolejnego muralu. Jego autorem jest Jan Wierzbicki, student drugiego roku na Uniwersytecie Marii
Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Tematem drugiego kadru jest bombardowanie lotniska w ?widniku. W dyskusji dotycz?cej projektu pojawi?a si? obawa dotycz?ca oddzia?ywania obrazu na psychik? m?odego odbiorcy. Kontrowersje w g?wnej mierze dotyczy?y postaci przestraszonego dziecka. W dyskusji zabra? g?os dr Krzysztof Rumowski, jego o?wiadczenie mo?ecie przeczyta? poni?ej.
"Chcia?bym w kilku zdaniach odnie?? si? do pewnej kontrowersji zwi?zanej z interesuj?cym pomys?em realizacji graffiti przedstawiaj?cego bombardowanie ?widnika w 1939 i 1944r, autorstwa Jana Wierzbickiego.
Ot? w dyskusji na temat tej realizacji pojwi?y si? g?osy sugeruj?ce, ?e tre?? i forma tego graffiti b?d? wzbudza? strach uogl?daj?cych je dzieci. Odnosz? wra?enie, ?e tego typu opinia wydaje si? by? mocno przesadzona i nosi znamiona prewencyjnego "dmuchania na zimne", na dotatek zupe?nie oderwanego od rzeczywisto?ci w jakiej przysz?o funkcjonowa? naszym dzieciom.
A rzeczywisto?? ta to: telewizyjne kreskwki, w ktrych agresja , przemoc i trach stanowi? zasadniczy element narracji, gry komputerowe, z ktrych ledwnie niewielka cz??? pozbawiona jest elementw przemocy i "zwyk?e" telewizyjne programy informacyjne wype?nione krwawymi newsami. Jasno z tego wida?, ?e dzieci wcale nie musz? wychodzi? w w?asnego domu by pod bokiem doros?ych ch?on?? codziennie dostatecznie du?? dawk? bezrozumnej agresji, du?o bardziej ostrej ni? w pracy Wierzbickiego.
Nie przypuszczam, by metaforyczna, graficzna wizja autora grafitti mia?a wzbudza? u dzieci skrajnie negatywne emocje. Na pewno wzbudza? ich nie b?dzie, je?li rodzice zadadz? sobie nieco trudu i pomog? dziecku oswoi? ten obraz, t?umacz?c jego tre?? i istot? przes?ania."

dr Krzysztof Rumowski
grafik, Wydzia? Artystyczny UMCS
Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:12