Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Poezja graficzna a mo?e raczej grafika poetycka? Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Jurata   
Cztery utwory Klaudii Rogowicz: "Wiersz autotematyczny", "Kolejna beznadziejna strefa", "Powstanie Thokoyego na W?grzech", "Pustka. Autorka okre?la swoje dzie?a (utwory?) jako "form? poezji, zapisanej nie za pomoc? s?w lecz rysunku, ktrego interpretacja zale?y od g??bszego wej?cia w interakcje z przedmiotem". Dalej autorka wyja?nia, ?e poezja graficzna (ktra powsta?a na gruncie filozofii New Age i sztuki ludowej i prehistorycznej) uczy i rozwija dusz? oraz podnosi warto?ci duchowe czytaj?cego, zbli?aj?c go do pi?kna i pozwalaj?c mu odczyta? ukryty sens przes?ania.

Mamy wiek XXI i wiele nowoczesnych form zapisu poezji. W Wikipedii Encyklopedii internetowej pod has?em wiersz znajduje si? m.in. nast?puj?ce okre?lenie:
  • Wiersz graficzny - s?owa b?d? wersy tworz? ilustracj? zwi?zan? z ruchem w sztuce "arte prowera"; wiersz tworzy: krzy? , s?owo, ilustracj?, my?l
Przyk?adami wierszy graficznych mog? by? (dost?pne w Internecie) teksty Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego.W wierszach tych wersy u?o?one s? graficznie tworz? ko?a i inne bry?y geometryczne. Jednak podstaw? tych wierszy s? zawsze s?owa. Zapis graficzny jest rzecz? wa?n? ale wtrn?.

Nie wyobra?am sobie wiersza nie opartego na s?owie. Je?li w pracy artysty nie ma s?w, a s? tylko obrazy to mamy do czynienia z malarstwem, rysunkiem, grafik?

Oczywi?cie ka?da sztuka pobudza odbiorc? do my?li, skojarze?, interpretacji. W umy?le odbiorcy mo?e w wyniku dozna? artystycznych powsta? wiersz. Ale wg mnie b?dzie to wtedy wiersz odbiorcy, a nie twrcy obrazu czy grafiki.

Z powodw, ktre powy?ej przytoczy?am, ja osobi?cie nie zaliczy?abym wi?kszo?ci dzie? Klaudii Rogowicz, (ktre uwa?am za bardzo interesuj?ce) do poezji graficznej, ale do grafiki poetyckiej.

Tylko przypadku utworu p.t. Wiersz autotematyczny mamy do czynienia nie tylko z obrazem ale i z form? zapisu s?ownego. Ten utwr mog? uzna? za znajduj?cy si? na linii granicznej pomi?dzy poezj? graficzn?, a grafik? poetyck?.

Zaznaczam jednaj, ze jest to moje osobiste odczucie.
Jurata Bogna Serafi?ska.

Zmieniony: Czwartek, 03 Czerwiec 2010 10:43