Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 93 goĹ›ci 
Konkurs Poetycki Email
Wpisany przez Administrator   
Zapraszamy do udzia?u w konkursie poetyckim "O pióro Magazynu ?wiat Pl pod has?em Wiosna 2010". Jak mówi pierwszy punkt regulaminu - "konkurs ma charakter otwarty i mog? w nim wzi?? udzia? wszyscy poeci pisz?cy po polsku bez wzgl?du na miejsce zamieszkania". Zaplecze Kultury ma przyjemno?? by? jednym z patronów honorowych. Nagrodami s? pami?tkowe dyplomy, nagrody ksi??kowe oraz publikacja prac na ?amach internetowego magazynu ?wiat PI. Zatem pióra, o?ówki oraz d?ugopisy w d?o? i do dzie?a. Szczegó?y konkursu znajduj? si? poni?ej.
 
Organizator - Magazyn ?wiat Pl.
 
Patronat honorowy: Miasto Literatów, Wolno?? bez granic, Zaplecze Kultury, Przegl?d Australijski, PAP Polonia.
 
Regulamin Konkursu
1.    Konkurs ma charakter otwarty i mog? w nim wzi?? udzia? wszyscy poeci pisz?cy po polsku bez wzgl?du na miejsce (kraj) zamieszkania.
 
2.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nades?anie trzech wierszy o tematyce dowolnej, o d?ugo?ci nie przekraczaj?cej 20 wersów ka?dy. Mile widziane wiersze o tematyce wiosennej.
 
3.    Wiersze nale?y nades?a? w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach (wersj? elektroniczn? laureaci do?l? drog? e-mailow?, w pliku Word (czcionka Ariel nr 12).)
 
4.    Ka?dy Autor mo?e przes?a? tylko jedn? prac? konkursow?,
 
5.    Wiersze nades?ane na Konkurs nie mog? by? wcze?niej nagradzane ani publikowane.
 
6.    Praca powinna by? opatrzona god?em.
 
7.    Do tekstu nale?y do??czy? zaklejon? kopert? opatrzon? tym samym god?em, wewn?trz której nale?y umie?ci?: dane osobowe autora (imi?, nazwisko, adres pocztowy i mailowy, telefon kontaktowy, krótka notka biograficzna, o?wiadczenie o autorstwie nades?anych tekstów, o?wiadczenie o zgodzie na nieodp?atn? publikacj? utworów).
 
8.    Prace nale?y nadsy?a? do dnia. 15 czerwca 2010r. decyduje data stempla pocztowego) na adres: Jurata Serafi?ska, Urz?d Pocztowy Warszawa 101. ul. Wrzeciono 49, 01-987 Warszawa z dopiskiem Konkurs Poetycki.
 
9.    Prace nie spe?niaj?ce powy?szych kryteriów nie b?d? brane pod uwag?.
 
10.  Nades?ane prace oceni Jury w sk?adzie:
 
·       Danuta B?aszak – poetka - pisarka. Red. nacz. Portalu „Miasto Literatów, cz?onek ZLP
·       Jurata Bogna Serafi?ska - pisarka, poetka, cz?onek ZLP i SAP, z-ca red. nacz. Serwisu „Wolno?? bez granic”
·       Dorota Szumilas – poetka, pisarka, pracownik Biblioteki Narodowej
 
11.   Jury wy?oni trzech laureatów. Jednak w wyj?tkowych sytuacjach Jury zastrzega sobie mo?liwo?? przyznania mniejszej ilo?ci nagród.
 
12.   Laureaci otrzymaj? dyplomy i nagrody ksi??kowe, a nagrodzone prace zostan? opublikowane na ?amach internetowego Magazynu „?wiatPl”
 
13.   Organizator nie zwraca po konkursie nades?anych materia?ów.
 
14.   Dodatkowe informacje u koordynatora Konkursu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

Zmieniony: Ĺšroda, 24 Marzec 2010 21:09