Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
Od wspomnie? poprzez smutek i refleksj? do przysz?o?ci Email
Wpisany przez Administrator   

Ok?adka tomiku wierszy Doroty Szumilas W lutym 2010roku Wydawnictwo Miniatura wKrakowie wyda?o kolejny tomik wierszy Doroty Szumilas p.t. Wspomnienia. Publikacja wygl?da skromnie ielegancko zarazem. Format kieszonkowy jest charakterystyczny dla Miniatury.

Dorota Szumilas ma opini? poetki opisuj?cej smutek. T? opini? zdaje si? potwierdza? pierwszy wiersz, zaczynaj?cy si? od pyta?

Jak tu nie p?aka?
Jak si? tu nie smuci?
Jak zag?uszy? bl serca
Gdzie znale?? rado?? duszy ()

Kolejne utwory nosz? tytu?y: Wspomnienia, Smutek i U?miech. Tytu?owy u?miech jest w wierszu bardzo subtelny idelikatny, ale wskazuje drog? wyj?cia ze smutku

U?miechnij si?
Spojrzyj
To i ?wiat poja?nieje
Ten promyk przejdzie na innych ()
I ?wiat b?dzie pi?kniejszy ()
U?miechnij si?
A serce twe nie p?knie
Z rozpaczy

Dalej odnajdujemy znowu nast?pne kamyczki, a w?a?ciwie pere?ki optymizmu. Czytamy-

Napisze jeszcze do Ciebie

O rado?ci dobrych s?w ()
Jednak w kolejnych wersach poetka od nowa wa?y i mierzy litery i s?owa

() Dlaczego?
Dlatego,
?e dobrych s?w
Ju? mo?e wi?cej
Nie zobacz?.

A jednak kontynuuj?c lektur? Wspomnie? odnajdujemy jaki? przedsmak, zapowied? rado?ci i optymizmu. Poetka pisze o najpi?kniejszych chwilach na refleksj? i o tym, ?e my?li aby si? u?miechn??, ?e u?miecha si?, cho? powoli i uczy si? mie? dobre s?owo dla siebie.

Wygl?da to jak pocz?tek drogi prowadz?cej od smutku do trudno wyrokowa? do czego. Mo?e nie koniecznie od razu do rado?ci, mo?e do mniejszego smutku. Bo smutki maj? swoja skal?. S? wielkie, przyt?aczaj?ce i mniejsze, takie bytuj?ce na pograniczu optymizmu ma?e smuteczki. Tego dowiemy si? zapewne z nast?pnych publikacji poetki.

Na pewno mo?emy si? spodziewa?, ?e dalsza droga, ktr? poprowadzi nas Dorota Szumilas b?dzie wynika?a z jej przemy?le? opartych na wielkich ponadczasowych warto?ciach.

Zapowiedzi? tego s? dwa ostatnie teksty Mi?o?? i B?ogos?awieni cisi, w ktrych znajdujemy odniesienia do Ewangelii czyli Dobrej Nowiny. I tak Dobra Nowina staje si? podwalin? przysz?o?ci, a wi?c i wierszy jakie zostan? dopiero napisane.

Warto zauwa?y?, ?e tomik Wspomnienia poetka zadedykowa?a swoim rodzicom. Utwory w nim zawarte stanowi? spokojn?, spjn? ca?o??. W tonie spokoju utrzymany jest te? tytu? Wspomnienia. Zastanawia?am si? jaki ja da?abym tytu?, gdybym mia?a wybiera? i decydowa? Refleksje, Przemy?lenia, Medytacje, Wspomnienia Jednak Wspomnienia.

Zach?cam do lektury tomiku Doroty Szumilas Wspomnienia.

Dorota Szumilas Wspomnienia Wydanie I, Wydawnictwo Miniatura Krakw, 48 s. ISBN 978-83-7606-145-0

Jurata Bogna Serafi?ska
Warszawa.8.III.2010r.

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 22:52