Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 68 goĹ›ci 
Zagadka biopaliw Email
Wpisany przez Jurata   

Do niedawna s?yszeli?my i czytali?my o tym, ?e jest korzystne i wskazane wprowadza? do u?ytku biopaliwa. (Biopaliwo to odnawialne ?ród?o energii otrzymywane z produktów ro?linnych)

Dzisiaj us?ysza?am ze zdumieniem w radio, ?e zdaniem naukowców jest akurat odwrotnie. Stosowanie biopaliw mo?e w wi?kszym stopniu przyspiesza? niszczenie lasów deszczowych i wp?ywa? na zwi?kszon? emisj? gazów cieplarnianych ni? w przypadku stosowania tradycyjnej benzyny i oleju nap?dowego.

Otworzy?am komputer i wpisa?am has?o „Biopaliwa” w wyszukiwark?. Wyskoczy?o kilka stron tekstów z tytu?ami: „Biopaliwa bardziej szkodliwe ni? benzyna i olej nap?dowy”, „Szkodliwe biopaliwa z kukurydzy i trzciny cukrowej”, „Biopaliwa bardziej szkodliwe” … itp.


Z lektury artyku?ów dost?pnych w Internecie (?ród?a: Gazeta Wyborcza, The Times) wynika, ?e:

·         By produkowa? biopaliwa, karczuje si? coraz wi?ksze po?acie lasów,

·         Wi?kszo?? koncernów naftowych kupuje najta?szy olej palmowy, którego produkcja powoduje najwi?ksze szkody dla ?rodowiska

·         Z powodu produkcji oleju palmowego, Indonezja sta?? si? trzecim najwi?kszym do Chinach i USA emitentem CO2 na ?wiecie.

·         Plantacje olejowca gwinejskiego na Sumatrze, (z którego produkuje si? Biopaliwo) w dramatyczny sposób zagra?aj? ?yj?cym tam orangutanom. Gatunek ten jest na granicy wygini?cia.

·         Eksperci podkre?laj?, ?e wch?oni?cie przez ro?liny z plantacji dwutlenku w?gla powsta?ego przy wypalaniu lasu deszczowego, zajmie 840 lat. 

·         Du?a cz??? z najcz??ciej u?ywanych biopaliw jest wysoce niewydajna i nie spe?nia standardów Komisji Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi unijnymi, litr biopaliwa powinien w porównaniu z tradycyjnym paliwem redukowa? emisj? szkodliwych gazów o 35 procent.

·         Jak wykazuj? badania, olej palmowy zwi?ksza emisj? gazów do atmosfery a? o 31 procent. Trzeba bowiem bra? pod uwag? szkod?, jak? wywo?uje wypalanie lasów deszczowych pod plantacje

·         Unijnych wytycznych nie spe?niaj? tak?e paliwa wytwarzane z oleju rzepakowego i sojowego.

·         Z bada? przedstawionych w magazynie naukowym "Environmental Science and Technology" (USA) wynika, ze O 4 proc. wzros?aby w USA liczba zgonów na choroby uk?adu oddechowego, gdyby wszystkie auta w Stanach Zjednoczonych by?y nap?dzane paliwem z du?ym dodatkiem etanolu

·         W benzynie sprzedawanej w Niemczech w 2010 r. nie b?dzie 10-proc. dodatku bioetanolu. Wprowadzeniu paliwa E10 sprzeciwia? si? niemiecki automobilklub ADAC, a nawet ekolodzy z Greenpeace, poniewa? intensywne metody uprawy kukurydzy na etanol by?yby szkodliwe dla przyrody.

No i co teraz? Opinie zmieni?y si? o sto osiemdziesi?t stopni. Czy teraz s? prawdziwe, czy te? zadzia?a?o lobby naftowe? Trudno co? przes?dza?. Ustalenie jak jest naprawd? przypomina wró?enie z fusów. To co? jak z pomidorami, o których kiedy? by?a opinia, ?e s? zdrowe, potem mia?y by? rakotwórcze, a teraz znowu s? zalecane do jedzenia. Podobnie z mlekiem – s? opinie, ?e jest zdrowe i inne, ?e nie nale?y go spo?ywa?, bo szkodzi.

Sprawa biopaliw jest problemem globalnym.

Jeszcze do niedawna ka?de pa?stwo mog?o mie? odr?bn? polityk? i zarówno dobre jak i z?e posuni?cia wzajemnie si? niwelowa?y. By?a jaka? równowaga.

Odk?d Ziemia sta?a si? globaln? wiosk? – ka?dy b??d staje si? b??dem do której? tam pot?gi. O co chodzi tym razem?

Jest takie stare przys?owie, które mówi – „jak nie wiadomo o co chodzi to na pewno chodzi o pieni?dze”.

W Polsce produkcja Biopaliw wchodzi?a w ?ycie z oporami. Mo?e dzi?ki temu, kolejny raz znajdziemy si? w czo?ówce – paradoksalnie w?a?nie dzi?ki temu, ?e wlekli?my si? w ogonie?. Okazuje si?, ze czasami lepiej jest si? zbytnio nie spieszy? i nie pcha? do przodu za wszelk? cen?. Nie tak dawno mogli?my do?? do podobnego wniosku w sprawie szczepionek na gryp?. Znowu przypomina si? stare przys?owie, ?e „po?piech jest dobry tylko przy ?apaniu pche?”.

Jaki z tego jeszcze wyp?ywa wniosek? „Wiem, ze nic nie wiem’ – powiedzia? kiedy? Sokrates. I to powiedzenie jest pomimo up?ywu tysi?cleci, ca?y czas aktualne. 

Warszawa, 2.III.2010r. 

Jurata Bogna Serafi?ska  

 

 

Zmieniony: Ĺšroda, 17 Marzec 2010 12:35