Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 18 goĹ›ci 
Czy ?wiat oszala?? - Guantanamo Email
Wpisany przez Jurata   
Staram si? wybiera?  do ogl?dania w TV rzeczy ciekawe i warto?ciowe. Niestety ostatnio filmy i programy, które uwa?am za warte obejrzenia s? najcz??ciej emitowane w godzinach od dwunastej w nocy do trzeciej nad ranem. Nie wiem jak radz? sobie z tym inni, ale ja po takim nocnym ogl?daniu chodz? zupe?nie nieprzytomna.  

W nocy z 10 na 11 lutego br. zaparzy?am sobie supermocn? kaw? i dzi?ki temu zaliczy?am film dokumentalny o Guantanamo, wy?wietlany przez TV2, pod tytu?em „Czy ?wiat oszala? – czy mo?na zamkn?? Guantanamo?” (Wlk. Bryt. 2009). 

Wi?zienie Guantanamo znajduje si? na terenie Naval Station Guantanamo Bay, bazy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Zatoce Guantanamo, na terytorium Kuby dzier?awionym przez Stany Zjednoczone. Baza zajmuje teren po obu stronach wej?cia do zatoki, o ca?kowitej powierzchni 117,6 km

Teren ten jest przez USA dzier?awiony od 1903 czyli od czasu jak w wyniku wojny hiszpa?sko-ameryka?skiej Stany Zjednoczone przej??y od Hiszpanii kontrol? nad Kub?. Dzier?awa zosta?a odnowiona w 1934 na czas nieokre?lony, z klauzul?, ?e mo?e by? zako?czona tylko za zgod? obu stron.  

Po atakach z 11 wrze?nia 2001 prezydent George Bush wyda? wojskowy rozkaz w sprawie "zatrzymywania, traktowania i s?dzenia" osób nie b?d?cych obywatelami USA. Od tego momentu obywatele innych krajów (podejrzani o terroryzm) mogli by? przetrzymywani przez dowolny czas, w dowolnych miejscach i podlegali jurysdykcji komisji wojskowych. 

11 stycznia 2002 do Guantanamo przybyli pierwsi wi??niowie. Zostali osadzeni w celach z siatki drucianej w obecnie ju? zamkni?tym obszarze zwanym Camp X-Ray. Prezydent Bush podpisa? kolejny dokument stanowi?cy i? wi??niowie z Guantanamo nie maj? statusu je?ców wojennych, jak równie? nie obejmuje ich Art.3 Konwencji Genewskich, zakazuj?cy stosowania tortur, poni?aj?cego, upokarzaj?cego traktowania i gwarantuj?cy prawo do uczciwego procesu.  

Wprawdzie w grudniu 2005 prezydent Bush podpisa? Ustaw? o Traktowaniu Zatrzymanych, która zabrania okrutnego, nieludzkiego i poni?aj?cego traktowania wi??niów, ale z bazy wydostawa?y si? informacje o tym, ze okrutne praktyki s? nadal stosowane.

O tym kto zostanie uznany za "wrogiego bojownika" decydowa? przez ca?y czas  Trybuna? ds. Weryfikacji Statusu Bojowników sk?adaj?cy si?  z trzech oficerów USA. Od sierpnia 2004 do marca 2005 status ten nadano 520 z 558 przes?uchiwanych osób, pozbawiaj?c je w ten sposób prawa do jakiejkolwiek obrony. Dopuszczono dowody z tzw. wymuszonych zezna? (czyli z zezna? wymuszonych torturami). 
Od pierwszych transferów do Guantanamo w styczniu 2002 w bazie by?o przetrzymywanych co najmniej 775 osób z ponad 40 krajów - najwi?cej z Arabii Saudyjskiej i Jemenu, w tym 17 nieletnich. Byli tam osadzeni m.in. uchod?cy z Chin, prze?ladowani wcze?niej przez re?im we w?asnym kraju.

Obecnie pozosta?o oko?o 250 osadzonych. Pozostali zostali zwolnieni. Cz??? z nich powiadomi?a opini? ?wiatow? o tym, ?e byli bici, podtapiani, trzymani w izolacji, pozbawiani snu lub ?wiat?a, d?ugotrwa?e przes?uchiwani, szczuci psami, zmuszani do d?ugotrwa?ego przebywania w niewygodnych pozycjach, zniewa?ani.  

Sytuacja w Guantanamo sta?a si? powodem licznych protestów ?wiatowych organizacji zajmuj?cych si? ochron? praw cz?owieka. Zamkni?cia Guantanamo domagali si? mi?dzy innymi: Bill Clinton, Jimmi Carter, by?y Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan, obecny Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Mun, W?adimir Putin, Angela Merkel, a tak?e Parlament Europejski, Rada Europy i Komitet Przeciwko Torturom ONZ.  

Wi?zienie w Guantanamo jest obecnie w centrum zainteresowania opinii ?wiatowej.

22 stycznia 2009 roku prezydent USA Barack Obama og?osi?, ?e wyda? nakaz zamkni?cia tego wi?zienia w przeci?gu roku. Ten termin ju? up?yn??, a wi?zienie w Guantanamo istnieje nadal i ma na swoim terenie dwustu czterdziestu osadzonych. 

Film o Wi?zieniu w Guantanamo by? wart obejrzenia. Trwa? ponad godzin?, jego emisja sko?czy?a si? o wpó? do drugiej w nocy.  

Dlaczego i dla kogo wy?wietla si? filmy o takiej porze?  

Luty 2010r.
Zmieniony: Ĺšroda, 17 Marzec 2010 12:28