Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 4 goĹ›ci 
85 lat Polskiego Radia Email
Wpisany przez Jurata   
Logo Pierwszego Programu Polskiego RadiaDzisiaj, w?a?nie dzisiaj przypada jubileusz Polskiego Radia. Dok?adnie pierwszego lutego 1925 roku o godzinie 18.00 mia?o miejsce nadanie pierwszego programu radiowego.
 
Komunikat wyg?osi? wtedy dyrektor PTR - in?. Roman Rudniewski informuj?c, ?e odt?d audycje b?d? nadawane codziennie od 18.00 do 19.00. Pierwsze s?owa komunikatu brzmia?y nast?puj?co – "Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385. metrów..." 

Emisja odby?a si? w Warszawie przy ul Narbutta 29. Studio stanowi?a sala udrapowana materia?em i wy?o?ona grubymi matami kokosowymi, w której sta? fortepian i by? jeden mikrofon wa??cy kilka kg. Zasi?g dla odbioru detektorowego obejmowa? Warszaw? a dla odbiorników lampowych odleg?o?? 200 km 
Czy mo?emy sobie wyobrazi?  dzisiaj cisz? jaka panowa?aby w naszych domach gdyby nie skonstruowano radioodbiornika, a nast?pnie telewizora i komputera?

Trudno to sobie wyobrazi?. A przecie? ?yj? jeszcze ludzie pami?taj?cy czasy wcze?niejsze ni? rok emisji pierwszej audycji radiowej.

Nasi przodkowie ?yli w takich czasach i nie mieli ?wiadomo?ci, ?e co? trac?. Chodzili do teatru, do opery, z wizyt?, prowadzili bujne ?ycie towarzyskie.  
A my? Nam media zast?puj?  wiele rzeczy. Stwarzaj? z?udne poczucie, ?e nie jeste?my sami w pustym mieszkaniu. No, w?a?nie – przy graj?cych aparatach nasze lokum pozornie wydaje si? nie by? puste. I to jest bardzo du?o. Na pewno to wiele znaczy, zw?aszcza dla singli.  

Czy w dawnych czasach by?oby mo?liwe bycie singlem? Raczej nie. Samotnicy byli uwa?ani za dziwaków. A dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jestem ja i …mój komputer. Bardzo lubi? te? radio, zw?aszcza Jedynk?. Zawsze s?ucham audycji nocnych nadawanych pomi?dzy godzin? dwunast? w nocy, a trzeci? nad ranem.  

Najlepsze ?yczenia dla Polskiego Radia z okazji jubileuszu! 

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 22:57