Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 
Moda na wirtulane kontakty Email
Wpisany przez Jurata   
Ostatnio przybywa coraz wi?cej profili na przer?nych portalach spo?eczno?ciowych.. S? tacy, ktrzy zalogowali si? wsz?dzie gdzie tylko mo?na i przyj?li wszelkie mo?liwe aplikacje potrzebne do jakich? tam portalowych walut, punktw, g?bek itd I co teraz? Aby nad??y? ze wszystkim prawie, ?e mieszkaj? w necie. Musz? przecie? przeczyta?, obejrze?, odpowiedzie?, podzi?kowa?, da? tzw. palucha wszystkim, ktrzy si? wpisali, wkleili, skomentowali.

Jestem zalogowana na czterech portalach: Facebooku, GoldenLine, Netlogu i N.K. Tylko na Facebooka zagl?dam codziennie, uzupe?niam informacje i za?atwiam korespondencj?, na pozosta?e wpadam w najlepszym przypadku raz na tydzie?. Cz??ciej nie daj? rady i nie chc?, bo takie wej?cia poch?aniaj? zbyt wiele czasu.

Zauwa?y?am, ?e nie wszyscy zwracaj? nale?yt? uwag? na tzw. ustawienia prywatno?ci, a od tego zale?y czy nasze dane (albo fotki) umieszczone na portalu obejrz? tylko nasi znajomi czy te? ca?y ?wiat. W przypadku profili i stron otwartych dobrze jest mie? ?wiadomo?? tego, ?e jeste?my jakby odkryci i nic z tego, co opublikujemy, nie b?dzie ju? nigdy dla nikogo tajemnic?. Jak zwykle ka?dy kij ma dwa ko?ce, a ka?da rzecz swoje dobre i z?e strony.

Na przyk?ad podrywacz/podrywaczka, ktry/ktra do tej pory skutecznie ukrywa?/ukrywa?a swj charakter mo?e nagle na swoim profilu zobaczy?, prawie jednocze?nie, wpisy pi?ciu, dziesi?ciu lub wi?cej pa?/panw wyra?aj?cych pretensj?, ?e nie doczekali/doczeka?y si? obiecanego zaproszenia na kaw? z cynamonem, herbat? z imbirem, wino z korzeniami, spacer ze zdj?ciami, czy te? jakie? inne wspania?o?ci. I problem polega nie tylko na tym, ?e przeczyta to zainteresowany/zainteresowana, ale, ?e to samo zobacz? wszystkie jego/jej niedosz?e (lub dosz?e) zdobycze. To oczywi?cie tylko wariant najbardziej humorystyczny ca?ej sprawy.

Bywaj? jeszcze gorsze przypadki (bardziej lub mniej powa?ne a nawet gro?ne) i s? tacy, ktrzy w pop?ochu likwiduj? profile albo w po?piechu wyrzucaj? i blokuj? swoich dotychczasowych tzw. znajomych lub przyjaci?, ktrzy nagle okazali si? z jakich? wzgl?dw k?opotliwi, niewygodni, uci??liwi, niepo??dani...

Portale spo?eczno?ciowe doprowadzi?y przy okazji do tego, ?e s?owo Przyjaciel zatraci?o swj pierwotny sens i znaczenie. U?ywaj?c teraz tego s?owa nale?a?oby zaznacza?, czy mamy na my?li prawdziwego przyjaciela, czy ktry? z profili jakie mamy tu czy tam

Podobnie jak w ka?dej innej dziedzinie, dobrze jest zachowa? umiar, loguj?c si? na kolejnym portalu spo?ecznosciowym i przy??czaj?c kolejne profile. Bo tak naprawd? przy??czamy profile, a nie realne osoby, Tak, to przecie? nie real, a tylko wirtualna gra gra w przyja??, gra w kontakty. Gra, ktr? cz?sto mylimy z rzeczywistym ?yciem.

Przy okazji zapraszam wszystkich czytelnikw na moja stron? w Facebooku.

31.I. 2010r.
Alternatywny Blog
Zmieniony: Niedziela, 31 Styczeń 2010 09:20