Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 7 goĹ›ci 
Za?mienie s?o?ca i manipulacje Email
Wpisany przez Jurata   
Pi?tnastego stycznia rano by?o ma?e za?mienie S?o?ca. Ja osobi?cie nie mog?am go zaobserwowa?. Po pierwsze niebo nad Warszaw? by?o zaci?gni?te chmurami, po drugie o godzinie tak wczesnej jak wpó? do ósmej mam zwyczaj jeszcze spa? w najlepsze. Niemniej za?mienie by?o, chocia? nie by?o ono ca?kowite a tylko cz??ciowe.Mi?o?nicy ogl?dania tego typu zjawisk b?d? musieli teraz poczeka? troch? na nast?pne za?mienia S?o?ca, które s? przewidziane na: 

4 stycznia 2011 roku – g??bokie za?mienie
13 lipca 2075 roku – obr?czkowe za?mienie
7 pa?dziernika 2135 roku. – ca?kowite za?mienie
 
Du?a cz??? naszego spo?ecze?stwa na pewno pami?ta ostatnie ca?kowite za?mienie S?o?ca, jakie mia?o miejsce 30 czerwca 1954 roku. By? to czas powojenny, ludzie ?yli skromnie, nie by?o zbyt wielu atrakcji, nie istnia?y wtedy jeszcze – Internet, telewizja ani telefony komórkowe – i mo?e w?a?nie dlatego – za?mienie S?o?ca stanowi?o tak wielkie wydarzenie. Ju? tydzie? wcze?niej wszyscy szykowali sobie przydymione szkie?ka przez które mieli zamiar obserwowa? S?o?ce. Dzie? 30 czerwca 1954 roku by? gor?cy, s?oneczny, wyj?tkowo pi?kny i ?wietnie nadawa? si? do tego aby obserwowa? zjawiska zachodz?ce na niebie.

Rozmawia?am dzisiaj ze znajomym w?a?cicielem ksi?garni, który pami?ta dobrze ten dzie? i za?mienie S?o?ca pomimo, ?e w 1954 roku mia? zaledwie dwa lata.  
Zawsze, kiedy jest mowa o za?mieniu S?o?ca, przypomina mi si? scena z „Faraona”  Boles?awa Prusa, w której egipscy kap?ani wykorzystali wiedz? o nieznanym ogó?owi spo?ecze?stwa zjawisku astronomicznym. Manipuluj?c ciemnym ludem doprowadzili do str?cenia z tronu panuj?cego faraona i przej?li w?adz? w kraju. 

„I sta?a si? rzecz okropna: w miar? jak g?os mówi?, s?o?ce traci?o blask. A wraz z ostatnim s?owem zrobi?o si? ciemno jak w nocy. Na niebie zaiskrzy?y si? gwiazdy, a zamiast s?o?ca sta? czarny kr?g otoczony obr?czk? p?omieni. (…)

- Bogowie!... lito?ci !... ?wi?ty m??u, odwró? kl?sk?!... – zawo?a? t?um.” 

Jaki z tego wniosek? Chyba taki, ze im mniej ?wiadome spo?ecze?stwo tym ?atwiej nim manipulowa?. No, ale w „Faraonie” jest mowa o staro?ytnym Egipcie, wi?c nas to nie dotyczy – zawo?aj? co niektórzy.

Jednak powie?? Boles?awa Prusa jest dzie?em ponadczasowym, poruszaj?cym problemy w?adzy i manipulacji za pomoc? danych naukowych. Czy nam si? to jako? dziwnie nie kojarzy z niektórymi sprawami naszego dwudziestego pierwszego wieku? 
 
15.I.2010r.


Zmieniony: Sobota, 23 Styczeń 2010 18:52