Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 82 goĹ›ci 
Jurata Bogna Serafi?ska rozmawia z Dorot? Szumilas Email
Wpisany przez Jurata   
„No i co mi powiesz?
?e spad?y ju? li?cie z drzew,
?e wieje wiatr i pada deszcz
?e zimno...
Powiedz co? wi?cej!
?e tak naprawd? to nie jest
mi smutno...
A ja Ci powiem, 
?e bardzo si? z tego 
ciesz?!„
                    Dorota Szumilas
 
Dorota Szumilas absolwentka Inst. Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz Papieskiego Wydz. Teologicznego, pracownik Biblioteki Narodowej; autorka kilku art. naukowych i dwóch tomików wierszy "Ma?a cicha kropla" oraz „Chocia? dobre s?owo”.
 
Doroto, w czasie kiedy jeszcze nie zna?y?my si? osobi?cie czyta?am, z zainteresowaniem Twoje teksty w Magazynie ?wiat Polinfo. W jakich redakcjach jeszcze publikujesz? 
 
Witaj Jurata. Publikuj? w „Poezji Dzisiaj”, „Pracach Pieni?skich” i w k?ciku poetyckim polonijnej gazety wychodz?cej w Chicago „Zdrowie, Uroda i ?ycie”. Moje wiersze w t?umaczeniu na j?z. angielski s? tak?e na portalu: Poemhunter.com.
Jaki? czas temu czyta?am ciekaw? dyskusj? jaka prowadzi?a? z Danu?k? B?aszak na temat rado?ci i smutku w poezji – 

Inspiracj? by?o moje pierwsze spotkanie z Dank?, które mia?o miejsce podczas jej spotkania autorskiego w Bibliotece Narodowej. Wówczas mówi?a o tym, ?e poezja powinna by? rado?niejsza. Zabra?am g?os broni?c smutek. Temat ten rozwin??y?my podczas kolejnych spotka? poetyckich. Maj?c odmienne zdanie dochodzi?y?my do ciekawych wniosków. Dyskusja z Dank? by?a inspiruj?ca i zaowocowa?a wydaniem miniaturowego szkicu literackiego na ten temat. Smutek towarzyszy nam w ?yciu, tak jak rado??. Jedno przeplata drugie. Jedno towarzyszy drugiemu. Tak jak wierny przyjaciel towarzyszy i pomaga, tak te? poezja towarzyszy nam i w smutku:

Potowarzysz chwilom trudnym
B?d? wdzi?czna
Pob?d? w chwilach smutnych
Pos?uchaj ciszy 
Jest pi?kna
 
„Smutek nie wyklucza rado?ci, tak jak rado?? nie wyklucza smutku.” – To Twoje s?owa. Jednak Twoje wiersze s? przewa?nie smutne. Czy jest jaki? powód tego stanu rzeczy? Czy jest to mo?e poetycki zamierzony smutek?

Smutek nie jest „na si??” i dlatego nie mo?e by? zamierzony poetycko. Nie da si? napisa? wiersza smutnego z za?o?enia. Ja ch?tnie pisa?abym rado?niejsze tre?ci, ale wida? to jeszcze przede mn?. Chocia?… pojawia si? delikatny u?miech. Jak w cho?by wierszu „Wspomnienie”:

?wiat wspomnie?
jest jak wielka kula
w której wida? ?cie?ki
popl?tane w ciemno?ci
z promykiem s?o?ca
opadaj?cym na twarz
powoduj?cym delikatny u?miech
tak by?o
nie da si? zaprzeczy?
pami?tam
by budowa? swoj? to?samo??

Czyta?am Twoja opini? na temat tego, ?e poeta w swoich wierszach powinien by? szczery, prawdziwy.(„Prawda poety tworzy prawd? jego poezji. B?d?c zatem smutny – nie mo?e pisa? czego? sprzecznego ze stanem swojej duszy”). A wi?c – jeste? smutna?

W duszy chyba jestem smutna w znaczeniu: refleksyjna. Chocia? potrafi? spojrze? na ?ycie z humorem. Zreszt? poczucie humoru wytwarza dystans do trudnych sytuacji w ?yciu i pomagaj? je prze?y?. Tak pisa?a zmar?a niedawno prof. Barbara Skarga. Humor i dystans do ?ycia w ?agrach sowieckich pozwoli? jej przetrwa?. Je?eli zatem pojawiaj? si? takie chwile, a ka?dy je prze?ywa, to nale?y si? ratowa? humorem, tylko ja wówczas nie pisz? wierszy… Ale mam jeszcze poezj?. 

Podobno interesujesz si? tematami zwi?zanymi z Australi?. Czy piszesz te? na tematy australijskie?

Australi? interesuj? si? po linii rodziny. Dalszej rodziny, chocia? o tyle bliskiej, ?e Barbara Szatsznajder jest córk? mojego ?p. ojca chrzestnego. Wyemigrowa?a do Australii w latach 70-tych XX w. Jej m?? nostryfikowa? dyplom Akademii Medycznej, co da?o mu mo?liwo?? w pracy w zawodzie lekarza. Obecnie maj? dwie doros?e córki: Lis? i Claire. Obie urodzi?y si? ju? w Australii. Lisa ma tak?e spore osi?gni?cia sportowe w wio?larstwie. Prosz? spojrze? na stron?: http://ausmusic.com.au/lisa2008/index.html Zreszt? Australia jest tak pi?knym i ciekawym krajem, ?e zawsze ch?tnie ogl?dam o niej filmy i czytam ksi??ki. Z przyjemno?ci? tak?e odwiedzam w Internecie „Przegl?d Australijski”.

Ostatnio czyta?am Twojego bloga. To Blog poetycki. Czy czujesz si? bardziej poetk? czy prozatorsk??

Jestem bardziej poetk?, ale lubi? pisa? te? teksty prozatorskie. Poezja pozwala mi jednak zatrzyma? si? na chwil? zadumy, przystan?? w tym p?dz?cym ?wiecie. Spojrze? inaczej, poprzez metafory na ?wiat. Poezja jest oddechem, troch? odkrywaj?cym dusz?, ale pozwalaj?cym te? jej przetrwa?. O tym jest w moim wierszu „?wiat informacji” 

Informacja jak b?yskawica obiega ?wiat
W jej nat?oku brak mi oddechu
Jest jak skrót ?ycia biegn?cy od… do
Ale bez g??bszych tre?ci po?rodku

Chc? si? zatrzyma? cho? na chwil?
Nazwa? po swojemu co widz?, co czuj?
Przystan?? i zachwyci? si? tym s?owem
Trafiaj?cym do mnie tak szczególnie

S?owem przemy?le?, ciszy, metafor
o g??bokich tre?ciach duszy ze ?z?,
patrz?cej wstecz i w to co potem
skomplikowanej trudn? chwil?, ale nie z??

Na blogu jest wiele nowych wierszy. Czy wiec nast?pnym Twoim krokiem b?dzie wydanie kolejnego tomiku?

Mój nowy tomik jest teraz w druku. Czekam na jego wydanie. Wyda go „Miniatura” z Krakowa, wydawnictwo publikuj?ce g?ównie poezj?. 

Na zako?czenie jeszcze tradycyjne pytanie o plany na przysz?o???

Wena twórcza pojawia si? niezapowiedziana. Dlatego nie da si? nic w poezji tak dok?adnie zaplanowa?. Je?eli si? pojawi, to mam nadziej? opublikowa? kolejny tomik. Ale… mo?e kiedy? zwiedz? 

s?oneczn? Australi?. 
Pozdrawiam wszystkich  Czytelników.

Dzi?kuj? za rozmow? i ?ycz? spe?nienia planów, marze? i podró?y do Australii. 

Warszawa. 3.XII.2009r.

Rozmow? przeprowadzi?a Jurata Bogna Serafi?ska

Zmieniony: Ĺšroda, 17 Marzec 2010 12:16