Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 59 goĹ›ci 
Dylematy czasu mi?dzyepoki - etyka dziennikarska wed?ug Melchiora Wa?kowicza Email
Wpisany przez Administrator   
Racj? nadrz?dn? jest aby to, co piszemy, by?o jak najbardziej warto?ciowe” - Melchior Wa?kowicz
 
 Przegl?da?am dzisiaj ksi??k? Melchiora Wa?kowicza „Przez cztery klimaty”, Dosz?am w?a?nie do rozdzia?u „Zagadnienia mi?dzyepoki”.
 
Zacz??am si? zastanawia? które gazety chcia?by obecnie czyta? Mistrz reporta?u.…

Czasy, które nasta?y po Pierwszej Wojnie ?wiatowej – Wa?kowicz nazwa? terminem Mi?dzyepoka. Mia? to by? okres walki nie tylko w ramach jednej (naszej) cywilizacji ale te? walki pomi?dzy poszczególnymi cywilizacjami. Wa?kowicz przytoczy? teori? Arnolda Toynbee – historyka i filozofa, który wyliczy?, ?e na znane w dziejach Ziemi dwadzie?cia trzy cywilizacje – przetrwa?o tylko pi??.. 
Mi?dzyepoka – to dziwny czas, kiedy ludzie przestaj? si? stosowa? do norm przyj?tych wcze?niej za obowi?zuj?ce. Kiedy? wa?na by?a postawa ideowa, to co dany cz?owiek sob? reprezentowa?, a nie marka jego butów, gad?etów i stan konta. Dzisiaj dla wielu wa?na jest przede wszystkim kasa. Mamona przes?ania obraz ?wiata, albo raczej powoduje deformacj? jego postrzegania. Dla kasy wielu zrobi bardzo du?o, prawie wszystko. Dotyczy to niestety równie?, a mo?e przede wszystkim mediów. 

W zwi?zku z tym tematem przypomnia?a mi si? tre?? wst?pu z ksi??ki Wa?kowicza „Od Sto?pów po Kair” p. t. „O poszerzenie konwencji reporta?u”, w którym jest wy?o?one nieco zasad dziennikarskiej etyki. Melchior Wa?kowicz wiedzia? o czym pisze. By? pisarzem uprawiaj?cym równie? dziennikarstwo, a zw?aszcza reporta?. W jego czasach dziennikarstwo by?o uwa?ane za misj?, a nie za sposób na robienie kasy. Reporta?e pisano nie dla zarobku, ale z wewn?trznej potrzeby, któr? zna ka?dy pisarz. To jest takie nieokre?lone co? (nazywane wen? lub natchnieniem) siedz?ce wewn?trz, które ka?e od?o?y? wszystkie zaj?cia i pisa?. Pisa? i dotrze? do czytelników, bo pisze si? nie dla siebie. Przytaczam wi?c cytat z Wa?kowicza na temat dziennikarstwa.

„(…) ?cieraj? si? ró?ne wzgl?dy, za którymi stoj? swoiste racje.  (…) nale?y stara? si? aby uboczne wzgl?dy mog?y by? uszanowane wobec postawienia racji nadrz?dnej. ?awki dla publiczno?ci s? racj? nadrz?dn?, a to aby nie s?u?y?y nieprzyzwoitym praktykom, godn? uwagi racj? dodatkow?. (…) Racj? nadrz?dn? jest aby to, co piszemy, by?o jak najbardziej warto?ciowe (…)” *

Reporta?e Wa?kowicza by?y, s? i b?d? znane i nie jest istotne czy i ile pisarz na nich zarobi?. Najwa?niejsza jest warto?? spu?cizny literackiej autora. A jak jest obecnie? Obserwujemy ostatnio ró?ne dziwne utarczki, pseudo dyskusje… Co za kilka lat b?d? pami?ta? czytelnicy? Nazwiska dziennikarzy oraz idee zawarte w ich artyku?ach czy raczej niesmaczne zamieszanie wokó? spraw etycznych i moralnych…

Odpowiedzi ka?dy mo?e udzieli? sobie sam. W przypadku w?tpliwo?ci – odsy?am do ksi??ek Melchiora Wa?kowicza, o którym Aleksandra Zió?kowska napisa?a po latach w publikacji „”Blisko Wa?kowicza” – „przegl?daj?c pisma czytywa? artyku?y tych autorów, których zna? i ceni?”. **

Ciekawa jestem jakie gazety chcia?by dzisiaj przegl?da? Mistrz Melchior Wa?kowicz i których autorów uzna?by za godnych czytania.

Jurata Bogna Serafi?ska - Warszawa, 25.XI.2009r.

* cytat z ksi??ki Melchiora Wa?kowicza „Od Sto?pów po Kair” PIW Warszawa 1969r
** cytat z ksi??ki Aleksandry Zió?kowskiej „Blisko Wa?kowicza” Wydawnictwo Literackie Kraków 1975

Zmieniony: Ĺšroda, 17 Marzec 2010 12:02