Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 29 goĹ›ci 
Ataraksja Email
Wpisany przez Jurata   

Czyta?am ostatnio na Facebooku notk? Racjonalisty na temat filozofii Epikura. By?o tam nast?puj?ce zdanie:  „Filozofia Epikura d?u?ej ni? wszystkie inne stawia?a opór, gdy upada? ?wiat antyczny, poniewa? bardziej ni? jakakolwiek inna zachowa?a dwa przekonania, które w ?wiecie staro?ytnym s? najg??bszymi racjami ?ycia: wiar? w rzeczywisto?? i mo?liwo?? jej poznania oraz wiar? w mo?liwo?? osi?gni?cia przez cz?owieka szcz??cia”.

Po przeczytaniu tej notki dosz?am do wniosku, ?e urodzi?am si? chyba w niew?a?ciwej dla mnie epoce, bo ci?gle, uporczywie, na przekór przeciwno?ciom, tkwi we mnie pragnienie pi?kna i szcz??cia.

Epikur zajmowa? si? rozwa?aniami jak osi?gn?? pe?ne szcz??cie, a tak?e stan ataraksji. Ataraksja przyda?aby si? nam – obywatelom trzeciego tysi?clecia. Niewzruszono??, równowaga ducha, idea? spokoju… Zgodnie z filozofi? cynizmu, stoicyzmu i sceptycyzmu – ataraksja jest stanem doskona?ym, stanowi?cym warunek szcz??cia, albo nawet z nim to?samy.

Hmm…. Jednak daleko mi do tego stanu równowagi.

Na koniec przytocz? wi?c tylko jedno ze znanych aforyzmów Epikura – „Wszelka przyjemno?? jest dobra, ale nie ka?da jest godna wyboru.”

Czy nie o tym w?a?nie my?la? Paulo Coelho, kiedy pisa? – „To mo?liwo?? spe?nienia marze? sprawia, ?e ?ycie jest tak fascynuj?ce”.

Tak, Zycie nie mo?e by? szcz??liwe je?li nie jest fascynuj?ce. A fascynuj?ce mo?e by? je?li nasze wybory b?d? w?a?ciwe (w?a?ciwe dla nas), bo nie ka?da przyjemno?? jest godna wyboru, o czym wiedzia? ju? Epikur w IV wieku p.n.e. 

27.IX.2009r. Jurata Bogna Serafi?ska

Tekst pochodzi z mojego bloga.

Zmieniony: Niedziela, 18 PaĹşdziernik 2009 21:20