Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Czemu naprawd? ma s?u?y? aresztowanie Romana Pola?skiego? Email
Wpisany przez Jurata   

Roman Pola?skiOstatnio coraz cz??ciej dowiadujemy si? oaresztowaniach ludzi s?awnych ipodziwianych idolw zpierwszych stron gazet, ludzi nauki, kultury, sztuki czy polityki, maj?cych cz?sto olbrzymi iniekwestionowany dorobek.

26wrze?nia br. media poda?y informacje ozatrzymaniu, na lotnisku wZurychu, Romana Pola?skiego (ur. wPary?uw1933r.) ?wiatowej s?awy polskiego re?ysera, scenarzysty, aktora filmowego iteatralnego, ktry w1975 roku przyj?? obywatelstwo francuskie.

Roman Pola?ski przylecia? do Zurychu na zaproszenie organizatorw Festiwalu Filmowego, na ktrym mia? odebra? nagrod? za ca?okszta?t twrczo?ci. W?adze Szwajcarii aresztowa?y go iwszcz??y procedur? ekstradycyjn?, wwyniku ktrej re?yser mo?e zosta? deportowany do USA.

Wi?ksza cz??? naszego spo?ecze?stwa, licz?ca mniej ni? lat trzydzie?ci, mo?e w tym momencie zastanawia? si? o co tu chodzi. Roman Pola?ski zosta? bowiem aresztowany na podstawie listu go?czego z roku 1978.

Ameryka?ski wymiar sprawiedliwo?ci zarzuca Pola?skiemu, ?e w roku 1977 uwid? 13-letni? wwczas Samanth?. W stanie Kalifornia czyn lubie?ny z nieletni? klasyfikowany jest automatycznie jako gwa?t. Re?yser przed zako?czeniem post?powania wyjecha? do Francji. Mieszkaj?c na sta?e wPary?u unika? zawsze krajw, ktre maj? podpisan? umow? ekstradycyjn? zUSA.

Opinia publiczna jest teraz podzielona w sprawie dotycz?cej aresztowania Pola?skiego. Przewa?aj? g?osy, ?e aresztowanie i proces nie s?u?y sprawiedliwo?ci, poniewa? sama poszkodowana nie domaga?a si? ukarania sprawcy czynu, a nawet zawar?a z nim ugod?.

Ponadto dziwi fakt, ze zatrzymania dokonano w Szwajcarii, w ktrej Pola?ski by? cz?stym go?ciem, a nawet mia? tam swj Dom. Do tej pory nie grozi?o mu aresztowanie. Co zmieni?o si? teraz?

Anne Applebaum, autorka artyku?u w internetowym niedzielnym wydaniu Washington Post pisze: Dlaczego akurat Szwajcaria - kraj ktry tradycyjnie strzeg? tajnych kont bankowych mi?dzynarodowych przest?pcw i skorumpowanych dyktatorw - postanowi?a aresztowa? Pola?skiego? Musi si? za tym kry? co? g??bszego. Autorka pisze dalej, ?e s? dowody na to, ?e Pola?ski nie zna? prawdziwego wieku Samanthy, przypomina te?, i? ofiara mu wybaczy?a.

Z tekstu artyku?u wynika, ?e pojawi?y si? podejrzenia, i? rz?d Szwajcarii chcia? poprzez aresztowanie Pola?skiego zyska? w sporze z administracj? USA i nie ujawnia? tajnych kont w szwajcarskim banku UBS AG, gdzie ukryte s? dochody ameryka?skich korporacji.

Marcin Sobczyk w portalu internetowym "Wall Street Journal" zwraca uwag?, ?e w Szwajcarii "okres przedawnienia wynosi 30 lat dla przest?pstw zagro?onych do?ywociem, a za tzw. gwa?t w sensie prawnym (seks z osob? nieletni?) - 15 lat". Czyn pope?niony przez Romana Pola?skiego mia? za? miejsce 32 lata temu, a wi?c wg prawa szwajcarskiego uleg? przedawnieniu.

Jak poda?o PAP Zatrzymanie Romana Pola?skiego wywo?a?o kolejne g?osy oburzenia w?rd ludzi sztuki. Skrytykowali je filmowcy szwajcarscy oraz pisarz brytyjski Robert Harris.

Marcin Pietrzyk w Associated Press informuje, ?e Organizatorzy festiwalu filmowego w Zurychu wyrazili swj szok i niedowierzanie w zwi?zku z ca?? sytuacj?.

Sprawa aresztowania Pola?skiego wywo?a?a ju? mi?dzynarodow? reakcj?. Polski i francuski MSZ podejmuj? wsplne dzia?ania i zabiegaj? o u?askawienie re?ysera u Sekretarza Stanu USA p. Hilary Clinton.

Petycj? w sprawie uwolnienia Pola?skiego z aresztu podpisali m.in. Andrzej Wajda, Ma?gorzata Szumowska, Jerzy Skolimowski, Janusz Morgenstern, Feliks Falk, Jacek Bromski i Agnieszka Odorowicz.

Mo?na mie? wi?c r?ne zdania na temat aresztowania naszego re?ysera, ktrego czyn sprzed ponad trzydziestu lat by? niew?tpliwie naganny, ale jedno jest chyba pewne to aresztowanie nie ma wcale s?u?y? sprawiedliwo?ci. A je?li nie ma s?u?y? sprawiedliwo?ci to czemu?

Jurata Bogna Serafi?ska

Warszawa, 28.IX.2009r.

Tekst pochodzi z Serwisu Wolno?? bez granic

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:01